Pinoy Citizen Journalism

November 20, 2008

Pinoy Citizen Journalism Seminar Logo

Filed under: Uncategorized — krguda @ 11:21 am

logo
Designed by Tarik Garcia and Dar Galang of Pinoy Weekly

Advertisements

Pre-registration is on!

Filed under: Uncategorized — krguda @ 11:16 am

marathon-cjQuick! Pre-register now!

Click to this page to download the pre-registration form! Accomplish and send to pinoycitizenjourn@gmail.com.

See you!

November 19, 2008

We have a venue!

Filed under: Uncategorized — krguda @ 11:20 am
UP map, pointing to NIGS

UP map, pointing to NIGS (from iblogph.org)

Rick Bahague of CPU has just confirmed that we have a venue for our Pinoy Citizen Journalism Seminar. It’s on the National Institute of Geological Sciences (NIGS) Building in UP Diliman, Quezon City.

Yehey!

To reach NIGS, one only has to ride the UP IKOT jeepney plying the main university streets. From Philcoa, one can ride the UP-Philcoa jeepney and get off at the security checkpoint. From there, one can ride the UP IKOT jeepney.

Pre-registration will start in a few days. Seen you there!

(Another map of the UP Diliman campus can be seen here.)

November 15, 2008

May kuwenta ba kamo? E-kuwento mo! (Filipino)

Filed under: Uncategorized — krguda @ 11:34 am

Nanghihinawa ka na ba sa coverage ng mainstream media? Di ka na ba nasasapatan dito? Iniisip mo bang parang mas gugustuhin mo pang ikaw na mismo ang maging mamamahayag?

Kung oo, puwes, pagkakataon mo na! Dumalo at makilahok sa isang Pinoy Citizen Journalism Seminar na pinamagatang “May kuwenta ba kamo? E-kuwento mo!”

Sa Nobyembre 29, 2008, mula alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon, magtitipon sa National Institute of Geological Sciences (NIGS) sa UP Diliman ang ordinaryong mga mamamayan mula sa iba’t ibang komunidad at sektor para pag-usapan ang pagpapamalas ng tunay na kapangyarihan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pamamahayag. Gamit ang cellphone, personal computer o digital camera, may pagkakataon tayong mag-ulat ng mga kaganapang nasasaksihan, mula sakuna hanggang demolisyon sa komunidad, mula aksidente hanggang brutalidad at panggigipit ng estado.

Sa umaga, may plenary discussion ang Seminar hinggil sa citizen journalism at paglaganap ng teknolohiya na magagamit sa citizen reporting. Sa hapon, magkakaroon ng breakout sessions hinggil sa iba’t ibang journalistic skills, mula pagsusulat ng balita at lathalain, hanggang photography, videography at blogging sa mga usaping pang-agham.

Kabilang sa imbitadong mga espiker ang mga mamamahayag mula sa iba’t ibang media outfit tulad ng GMA-7, Philippine Daily Inquirer, Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), at, siyempre, Pinoy Weekly.

Walang registration fee! Pupunta ka lang ! Magandang may dala kanyang laptop o camera, pero kung wala, sapat na ang papel at bolpen.

Magbubukas sa susunod na mga araw ang Pre-Registration! May libreng Pinoy Citizen Journalism kit at pananghalian ang unang singkuwentang (50) pre-registrant!

May kuwenta ba kamo? E-kuwento mo!

Filed under: Uncategorized — krguda @ 6:32 am

citizen journalist at workTired of mainstream coverage of issues that affect you and your community? Do you feel that news reports about issues in your community are often slanted or inaccurate? Do you often wish you can report important events happening before your very eyes with the competence and skill of a professional journalist?

Then here is your chance to upgrade your skills! Come and participate in the Pinoy Citizen Journalism Seminar, entitled “May kuwenta ba kamo? E-kuwenta mo!”.

On November 29, 2008, from 9 am to 5 pm, ordinary citizens from various communities and sectors will converge in UP Diliman (venue to be announced) to talk about the prospects of true citizen empowerment through journalism. Through technological tools like the cellphone, the personal computer, and the digital camera, citizens have the opportunity to report events that unfold before their very eyes, from natural disasters to demolitions, from tragic accidents to state brutality and repression.

The Seminar will have a plenary discussion on the prospects of citizen journalism and the advent of technology that can be used for citizen reporting. In the afternoon, there will be breakout sessions on various journalistic skills, from news and features writing, to photography, videography and science journalism/blogging.

Invited speakers are practicing journalists from various mainstream media outfits like GMA-7, Philippine Daily Inquirer, Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), and, of course, Pinoy Weekly.

No registration fee! Come as you are! It would be better if you have basic tools like laptop or camera with you, but you can do with paper and pen.

Pre-registration will be open soon! First fifty (50) pre-registrants will get a Pinoy Citizen Journalism kit and free lunch!

« Previous Page

Blog at WordPress.com.